https://www.towardssustainability.be/nl
De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

.

Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Star Fund is bedoeld:

- voor Belgische inwoners,
- onderworpen aan de personenbelasting in België,
- tussen de 18 en 64 jaar oud op 31 december van het inschrijvingsjaar.

Via het pensioensparen (derde pijler) vult u uw wettelijk pensioen aan met een kapitaal dat u in uw eigen tempo opbouwt. U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen. U kunt elk jaar beslissen om geen stortingen te doen of om maximaal 990€ of 1.270€ (bedragen voor 2021) te beleggen.
U geniet een jaarlijkse belastingvermindering van respectievelijk:

- 30% voor de stortingen tot 990€ per jaar. Het maximaal aftrekbare bedrag is dan 297€;
- 25% voor de stortingen tot 1.270€ per jaar. Het maximaal aftrekbare bedrag is dan 317,5€.

Star Fund streeft naar een kapitaalaangroei op lange termijn. De portefeuille is gespreid over diverse categorieën van activa, landen en sectoren en wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende martkomstandigheden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van fundamenteleen gedragsanalyse, hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingen. 

Star Fund promoot ecologische-  en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), door voor het volledige deel (100%)  van de portefeuille de materialiteit van risico’s en kansen op het gebied van milieu,  maatschappij en goed bestuur (ESG) te definiëren. 

Er is geen gewaarborgd rendement.

Benchmark: 60% MSCI Composite Return (64% MSCI EMU Net Return / 20% MSCI EMU Small Caps Net Return / 13% MSCI U.S. Net Return / 3% MSCI Japan Net Return), 35% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return en 5% 1-month Euribor. Benchmark die voldoet aan de beleggingsrichtlijnen conform artikel 145/11 WIB92 maar die niet is aangepast aan de sociale of milieukenmerken die door het compartiment worden bevorderd.

In cijfers

Verantwoorde strategie

Verantwoorde strategie

Naast de financiële criteria promoot Star Fund ecologische en/of sociale kenmerken. Concreet betekent dit dat bij beleggingsbeslissingen ook rekening wordt gehouden met de beperkingscriteria en de analyse van factoren op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren).

De beheerder maakt hierbij gebruik van interne en externe scoringssystemen:

 • interne: De beheerder laat zich hierin bijstaan door het ESG Comité van NN Investment Partners, een bedrijfsonderdeel van NN Group. Deze is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleidskader voor verantwoord beleggen waarbinnen de beheersbeslissingen, rekening houdend met de geldende restricties en beperkingen, dienen te worden genomen.
 • externe: zoals Bloomberg, een toonaangevende dataleverancier voor bedrijven en markten, Sustainalytics, biedt ESG-beleid, prestatie- en gedragsinformatie voor meer dan 5.000 emittenten en bedrijven, en ISS Ethix Climate Solutions, een gespecialiseerde onderzoeker over gegevens over de ecologische voetafdruk,  afval- en waterverbruik van meer dan 5000 bedrijven.

Het fonds* streeft alleen nog in bedrijven en instellingen te investeren die een verantwoorde ontwikkeling nastreven: 

 • met respect voor het milieu (bijvoorbeeld: het waterbeheer, het beheer van de uitstoot van broeikasgassen, een groen inkoopbeleid;
 • met respect voor haar maatschappelijke rol (bijvoorbeeld: goede arbeidsvoorwaarden, gericht op klantentevredenheid);
 • en met een deugdelijk bestuur van het bedrijf zelf (bijvoorbeeld: de bevordering van de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur, een verantwoord verloningsbeleid).

Voortaan, past Star Fund de NN IP Responsible Investment Policy toe. Deze policy beschrijft het beleid met betrekking tot de door het Fonds gehanteerde criteria voor verantwoord beleggen.
Deze criteria kunnen aanleiding geven tot bepaalde beperkingen. Deze beperkingen zijn met name van toepassing op emittenten die betrokken zijn bij activiteiten zoals (niet-uitputtende lijst):

 • de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, 
 • de productie van tabaksproducten, 
 • de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden.

Buiten deze algemene beperkingscriteria moeten de geselecteerde ondernemingen aan bijkomende beperkingscriteria voldoen. Deze bijkomende restrictiecriteria hebben betrekking op bedrijven die actief zijn in volgende sectoren:

 • Tabak
 • Wapens
 • De winning van steenkool voor elektriciteitsproductie1
 • De winning van olie uit oliezanden
 • Kernenergie (wel toegestaan voor groene obligaties2)
 • Gokactiveiten
 • Adult entertainment
 • Bont en speciaalleder
 • Arctic drilling
 • Schalieolie & gas

Star Fund belegt niet in bedrijven die in overtreding zijn met algemeen aanvaarde waarden en normen:

 • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 
 • de belangrijkste ILO3-conventies; 
 • de OESO4-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en
 • die een nauwe betrokkenheid hebben bij dictatoriale regimes.

Star Fund verenigt zo de kenmerken van een breed gediversifieerde portefeuille met verantwoord beleggen.

Meer informatie over de ESG-criteria is opgenomen in het prospectus, beschikbaar in de rubriek documenten.

*Met fonds wordt een pensioenspaarfonds en een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld. 

1 Restrictiecriteria van toepassing op deze sector: Bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de steenkoolwinning voor elektriciteitsproductie
worden uitgesloten.
2 Groene obligaties zijn vastrentende instrumenten waarbij de opbrengsten worden gebruikt voor het gedeeltelijk of volledig (her) financieren van
nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn gebleken voor het milieu.
3 ILO = International Labour Organization.
4 OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille (kwartaalrapport)

30/06/2021

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Star Fund

De markten:

 • Het coronanieuws was afgelopen kwartaal bemoedigend.
 • De geleidelijke heropening van de economische activiteit zorgde voor sterke groeicijfers.

Meer in de kwartaalrapport.

De strategie:

 • Zeer lichte overweging van de aandelencomponent in de portefeuille.
 • Binnen de aandelenportefeuille neemt de blootstelling aan cyclische1 aandelen geleidelijk af.

 • De rentegevoeligheid van de portefeuille  bleef lager dan die van de refentie-index2.

1 Aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten gevoelig zijn voor conjunctuurbewegingen en/of de winstgevendheid onderhevig is aan meer dan gebruikelijke schommelingen.

2 60% MSCI Composite Return (64% MSCI EMU Net Return / 20% MSCI EMU Small Caps Net Return / 13% MSCI U.S. Net Return / 3% MSCI Japan Net Return), 35% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return, 5% Euribor 1 Month.

Portefeuille

Portefeuille

Standaard-allocatie

Huidige activa-allocatie

30/09/2021

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 31/08/2021

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is geen synoniem van een risicoloze belegging. U vindt het voorbije en actuele rendement terug in de KIID, in de rubriek 'Documenten'.
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/08/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
226,33 EUR
20/10/2021
Eerste NIW 24,79 EUR 19/02/1987
NIW bij aankoop
- -

BE0026510298

De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/netto-inventariswaarden) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings- of afkooporders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 21/12/2005      Einde 20/10/2021

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/09/2021

6,8% 5,7% 6,3% 17,3%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen. De prestaties tussen 2008 en 2015 werden verkregen toen het fonds andere kenmerken had. Gezien de wijziging in het beleggingsbeleid van het fonds in oktober 2018 worden de prestaties vanaf die datum op een andere basis berekend.
Bron: NN Investment Partners

Impact rapport

30/06/2021

CO2 uitstoot, afvalemissie, waterverbruik

Star Fund heeft tot doel te beleggen in bedrijven en instellingen die een verantwoorde ontwikkeling nastreven, met respect voor het milieu, haar maatschappelijke rol en een deugdelijk bestuur.

In het onderstaande impactrapport vindt u een analyse van drie van de milieukenmerken van het compartiment, namelijk de CO2-voetafdruk, de afvalvoetafdruk en de watervoetafdruk.

Impactrapport Juni 2021

Kosten en taksen

Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,16% per jaar waarvan 0,90% beheerskosten per jaar

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarkosten

Fiscaliteit:

Een belegging in dit fonds geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. De belegger in dit fonds die een rijksinwoner is (of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting, kan voor de belastingvermindering in aanmerking komen. De belegger moet minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn in het jaar van de rekeningopening. De rekening moet bovendien een minimale looptijd van tien jaar hebben. Het bedrag dat voor die  belastingvermindering in aanmerking komt, is beperkt tot een maximaal aankoopbedrag per belastingplichtige. Dat bedrag kan bij Koninklijk Besluit verhoogd worden. Het is mogelijk om de bedragen volgens de wettelijke bepalingen te indexeren. De belastingvermindering wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van 30%, te vermeerderen met de gemeentebelasting. Het bedrag van de stortingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt tot 990€/jaar of 1.270€/jaar. De belastingvermindering bedraagt respectievelijk 30% van het gestorte bedrag (=> 2021 max. 297€) en 25% van het gestorte bedrag (=> 2021 max. 317,5€).

Voorwaarden m.b.t. het regime met max. storting van 1270€/jaar

- Er kan slechts overgegaan worden tot de storting van een bedrag hoger dan 990€/jaar indien daarvoor expliciet een keuze gemaakt werd en dit voordat werd overgegaan tot de storting die ertoe leidt dat een totaal bedrag hoger dan 990€ wordt gestort.
- Deze keuze is onherroepelijk en uitsluitend geldig voor het betrokken belastbare tijdperk. Bijgevolg zal deze keuze jaarlijks opnieuw moeten gemaakt worden.

Indien een bedrag hoger dan 990€ wordt gestort in een jaar waarin hiervoor geen voorafgaandelijke expliciete toestemming werd verleend, zullen de bedragen die gestort werden boven dat bedrag van 990€ kosteloos moeten worden teruggestort. Van 2015 tot 2019 is er jaarlijks een anticipatieve heffing van 1% op de eindbelasting. De anticipatieve heffing wordt berekend op het spaargeld dat op 31 december 2014 opgebouwd is. De vervroegd geïnde bedragen worden afgetrokken van de 8% eindbelasting op 60 jaar.

Meer informatie vindt de belegger in het prospectus.

Uw voordelen

Dankzij Star Fund kunt u in uw eigen tempo een potentieel extra pensioenkapitaal opbouwen, terwijl u tegelijkertijd een mooi belastingvoordeel geniet...

In uw eigen tempo...

In uw eigen tempo...

Elk jaar legt de staat een maximaal aftrekbaar bedrag vast (990 euro of 1.270 euro voor 2021). U beslist dan zelf hoeveel en hoe vaak u wilt beleggen. U kan kiezen tussen een eenmalige jaarlijkse belegging of verschillende (bv. maandelijkse) stortingen. Zo kan u moeiteloos aan pensioensparen doen.

Een potentieel extra kapitaal...

Een potentieel extra kapitaal...

Star Fund is een gemengd beleggingsfonds (aandelen, obligaties, liquide middelen). Het gaat dus om een belegging op lange termijn. De belegger geniet van de voordelen van het actieve beheer van het fonds. Periodiek beleggen heeft als positief effect dat de prestatie van het fonds op lange termijn wordt gladgestreken. Maar u mag niet uit het oog verliezen dat er geen kapitaalbescherming is en dat het rendement in het verleden geen betrouwbare indicator is voor het toekomstige rendement.

Groot belastingvoordeel!

Groot belastingvoordeel!

Iedereen kent de pensioenproblematiek. Afgaand op de bevolkingsevolutie is er geen garantie dat de pensioenen in de toekomst betaalbaar zullen blijven of voldoende hoog zullen zijn om uw levensstandaard aan te houden. Daarom wil de staat u aanmoedigen om een aanvullend kapitaal op te bouwen via een fiscale aftrek van 30% (met een jaarlijks maximum van 990 euro voor 2021) - een fiscale aftrek van 25% (met een jaarlijks maximum van 1.270 euro voor 2021) - op het kapitaal dat u in het pensioenspaarfonds belegt. Dat is het grootste voordeel van dit type belegging.

Opmerking:
- Rekening houdend met dit fiscale geschenk wordt op uw 60 jaar (of wanneer u met pensioen gaat) automatisch 8% belasting geïnd. Na die automatische belasting kan u nog vier jaar verder beleggen in het fonds met behoud van het belastingvoordeel en zonder nog belastingen te moeten betalen.
- U moet 10 jaar wachten om een einde te maken aan uw pensioensparen. U kan het vervroegd beëindigen, maar dat is fiscaal zeer ongunstig.

Risico’s

... maar u moet ook rekening houden met ...

Marktrisico - Hoog

Marktrisico - Hoog

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: het fonds belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Rendementsrisico - Hoog

Rendementsrisico - Hoog

Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het  rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.

Kapitaalrisico - Hoog

Kapitaalrisico - Hoog

Indien er veel uittredingen zijn, kan het netto-actief van de instelling voor collectieve belegging dalen onder een minimumdrempel, waardoor een doeltreffend beheer onmogelijk kan worden. Het kapitaalrisico wordt begrepen als het risico dat slaat op het kapitaal, inclusief de risico’s van erosie volgend op de wederinkoop van deelnemingsrechten en op distributies die het rendement overschrijden.

Kredietrisico - Gemiddeld

Kredietrisico - Gemiddeld

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Wisselkoersrisico - Gemiddeld

Wisselkoersrisico - Gemiddeld

Het wisselkoersrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het fonds belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het fonds.

Inflatierisico - Gemiddeld

Inflatierisico - Gemiddeld

De inflatie vermindert de reële waarde van de activa in portefeuille van de instellingen voor collectieve belegging; de nominale waarde verandert niet.

Duurzaamheidsrisico’s - Gemiddeld

Duurzaamheidsrisico’s - Gemiddeld

Risico in verband met een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance‐gebied die, indien zij zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Duurzaamheidsrisico’s kunnen een eigen risico vertegenwoordigen of invloed hebben op andere risico’s en kunnen aanzienlijk bijdragen tot het algemene risico, zoals marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s, kredietrisico’s of operationele risico’s.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit fonds. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit fonds is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com.
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.ing.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De financiële dienst in België wordt verzorgd door ING België nv en Belfius Bank nv.

Documenten

Hier vindt u een hele reeks documenten waarin u zo veel mogelijk informatie en details krijgt over Star Fund.

Nog vragen?

Neem contact op met onze distributeur: