https://www.towardssustainability.be/nl
De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

.

Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Star Fund is bedoeld:

- voor Belgische inwoners,
- onderworpen aan de personenbelasting in België,
- tussen de 18 en 64 jaar oud op 31 december van het inschrijvingsjaar.

Via het pensioensparen (derde pijler) vult u uw wettelijk pensioen aan met een kapitaal dat u in uw eigen tempo opbouwt. U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen. U kunt elk jaar beslissen om geen stortingen te doen of om maximaal 990€ of 1.270€ (bedragen voor 2021) te beleggen.
U geniet een jaarlijkse belastingvermindering van respectievelijk:

- 30% voor de stortingen tot 990€ per jaar. Het maximaal aftrekbare bedrag is dan 297€;
- 25% voor de stortingen tot 1.270€ per jaar. Het maximaal aftrekbare bedrag is dan 317,5€.

Er is geen gewaarborgd rendement.

Benchmark: 60% MSCI Composite Return (64% MSCI EMU Net Return / 20% MSCI EMU Small Caps Net Return / 13% MSCI U.S. Net Return / 3% MSCI Japan Net Return), 35% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return en 5% 1-month Euribor.

Video - Uw pensioensparen is duurzaam

In cijfers

Duurzame strategie

Duurzame strategie

Star Fund streeft ernaar een verantwoord belegger te zijn. Zo wordt er niet geïnvesteerd in bedrijven die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de handel in controversiële wapens.

Star Fund belegt niet in bedrijven die in overtreding zijn met algemeen aanvaarde waarden en normen:

- de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
- de belangrijkste International Labour Organization (ILO)-conventies;
- de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en;
- die een nauwe betrokkenheid hebben bij dictatoriale regimes.

Vanaf oktober 2018 verhoogt Star Fund haar duurzame ambities verder zonder afbreuk te doen aan de huidige beleggingsobjectieven.

Voortaan streeft het fonds* ernaar alleen nog in bedrijven en instellingen te investeren die een duurzame ontwikkeling nastreven:

- met respect voor het milieu (bijvoorbeeld: het waterbeheer, het beheer van de uitstoot van broeikasgassen, een groen inkoopbeleid);
- met respect voor haar maatschappelijke rol (bijvoorbeeld: goede arbeidsvoorwaarden, gericht op klantentevredenheid);
- en met een deugdelijk bestuur van het bedrijf zelf (bijvoorbeeld: de bevordering van de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur, een verantwoord verloningsbeleid).

Concreet betekent dit dat de beheerder verder kijkt dan enkel financiële criteria. De duurzaamheidsscore van de beleggingskandidaten speelt een nog belangrijkere rol bij het samenstellen van de portefeuille.

Bovendien, sluit Star Fund, nog meer dan vroeger, bepaalde activiteiten uit.
Bovenop de bestaande uitsluitingen, namelijk bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren vanuit
-> wapens, gokken, adult entertainment, bont en speciale lederwaren
-> worden ook tabak en kernenergie uitgesloten.

Het fonds heeft wel de mogelijkheid om in Green Bonds te beleggen van bedrijven die actief zijn in de kernenergie. Green Bonds worden immers uitsluitend uitgegeven met het doel klimaatvriendelijke projecten te financieren.

Deze lijst is niet definitief en kan aangepast worden.

Star Fund verenigt zo de kenmerken van een breed gediversifieerde portefeuille met duurzaam beleggen.

Meer informatie over de duurzaamheidscriteria is opgenomen in het prospectus, beschikbaar in de rubriek documenten.

*Met fonds wordt een pensioenspaarfonds en een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille (kwaartalrapport)

31/12/2020

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Star Fund

De markten:

  • Tijdens het vierde kwartaal van 2020, reageerden beleggers positief op de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De verkiezingsuitslag neemt een groot deel van de onvoorspelbaarheid weg, die de financiële markten tijdens het presidentschap van Trump zo vaak op hun kop zette
  • De markten reageerden ook erg enthousiast op de testresultaten voor de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.
  • Centrale banken willen de economische schade van nieuwe lockdowns blijven beperken.

Meer in de kwaartalrapport.

De strategie:

  • Star Fund vergrootte de aandelencomponent in de portefeuille en opteerde zo voor een overweging ten opzichte van die activaklasse. Het fonds nam bovendien een meer cyclische bias 1 aan binnen het aandelenuniversum.
  • Het fonds bouwde bovendien het obligatiegedeelte van de portefeuille af ten voordele van vooral liquiditeiten. Het fonds handhaafde het hele kwartaal lang overigens een lichte overweging in bedrijfsobligaties.

 

1 Aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten gevoelig zijn voor conjunctuurbewegingen en/of de winstgevendheid onderhevig is aan meer dan gebruikelijke schommelingen.

Portefeuille

Portefeuille

Standaard-allocatie

Huidige activa-allocatie

28/02/2021

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 31/12/2020

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is geen synoniem van een risicoloze belegging. U vindt het voorbije en actuele rendement terug in de KIID, in de rubriek 'Documenten'.
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/01/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
207,35 EUR
04/03/2021
Eerste NIW 24,79 EUR 19/02/1987
NIW bij aankoop
- -

BE0026510298

De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings- of afkooporders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 21/12/2005      Einde 04/03/2021

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 31/01/2021

4,6% 4,5% 1,8% 2,6%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen. De prestaties tussen 2008 en 2015 werden verkregen toen het fonds andere kenmerken had. Gezien de wijziging in het beleggingsbeleid van het fonds in oktober 2018 worden de prestaties vanaf die datum op een andere basis berekend.
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,17% per jaar waarvan 0,90% beheerskosten per jaar

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarkosten

Fiscaliteit:

Een belegging in dit fonds geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. De belegger in dit fonds die een rijksinwoner is (of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting, kan voor de belastingvermindering in aanmerking komen. De belegger moet minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn in het jaar van de rekeningopening. De rekening moet bovendien een minimale looptijd van tien jaar hebben. Het bedrag dat voor die  belastingvermindering in aanmerking komt, is beperkt tot een maximaal aankoopbedrag per belastingplichtige. Dat bedrag kan bij Koninklijk Besluit verhoogd worden. Het is mogelijk om de bedragen volgens de wettelijke bepalingen te indexeren. De belastingvermindering wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van 30%, te vermeerderen met de gemeentebelasting. Het bedrag van de stortingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt tot 990€/jaar of 1.270€/jaar. De belastingvermindering bedraagt respectievelijk 30% van het gestorte bedrag (=> 2021 max. 297€) en 25% van het gestorte bedrag (=> 2021 max. 317,5€).

Voorwaarden m.b.t. het regime met max. storting van 1270€/jaar

- Er kan slechts overgegaan worden tot de storting van een bedrag hoger dan 990€/jaar indien daarvoor expliciet een keuze gemaakt werd en dit voordat werd overgegaan tot de storting die ertoe leidt dat een totaal bedrag hoger dan 990€ wordt gestort.
- Deze keuze is onherroepelijk en uitsluitend geldig voor het betrokken belastbare tijdperk. Bijgevolg zal deze keuze jaarlijks opnieuw moeten gemaakt worden.

Indien een bedrag hoger dan 990€ wordt gestort in een jaar waarin hiervoor geen voorafgaandelijke expliciete toestemming werd verleend, zullen de bedragen die gestort werden boven dat bedrag van 990€ kosteloos moeten worden teruggestort. Van 2015 tot 2019 is er jaarlijks een anticipatieve heffing van 1% op de eindbelasting. De anticipatieve heffing wordt berekend op het spaargeld dat op 31 december 2014 opgebouwd is.

Terugbetaling van het kapitaal: De aanslagvoet bedraagt, in principe, 8% maar wordt verminderd met het bedrag van de anticipatieve heffing. De terugbetaling van het kapitaal kan in principe pas gevraagd worden na 10 jaar. Voortijdig uitstappen blijft evenwel mogelijk, maar is fiscaal zeer nadelig (belasting van 33%). Voor meer info over de aanslagvoet raadpleeg het prospectus, dat beschikbaar is in de rubriek documenten.

Wat is de belastinggrondslag? Voor de stortingen vanaf 1 januari 1993 is het belastbare inkomen voor de belegger in het fonds gelijk aan de netto stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitair tarief van 4,75%, ongeacht het werkelijke rendement. De stortingen vóór 1 januari 1993 worden tegen een tarief van 6,25% gekapitaliseerd.

Belasting bij de uitbetaling:

Volgens het beleggingsbeleid van het fonds is het mogelijk dat het fonds rechtstreeks en/of onrechtstreeks meer dan 10% van zijn tegoeden belegt in instrumenten die aanleiding geven tot rentebetalingen zoals beoogd in de Europese Richtlijn 2003/48/EG. De belegger natuurlijke persoon die personenbelasting in België moet betalen en handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen is bijgevolg onderworpen aan roerende voorheffing (30%) bij de afkoop (of vereffening) van zijn deelbewijzen. Momenteel moet dit fonds niet worden beschouwd als aanleiding gevend tot rentebetalingen in de zin van de Europese richtlijn 2003/48/EG. Een dergelijke roerende voorheffing moet bijgevolg niet betaald worden.

Uw voordelen

Dankzij Star Fund kunt u in uw eigen tempo een potentieel extra pensioenkapitaal opbouwen, terwijl u tegelijkertijd een mooi belastingvoordeel geniet...

In uw eigen tempo...

In uw eigen tempo...

Elk jaar legt de staat een maximaal aftrekbaar bedrag vast (990 euro of 1.270 euro voor 2020). U beslist dan zelf hoeveel en hoe vaak u wilt beleggen. U kan kiezen tussen een eenmalige jaarlijkse belegging of verschillende (bv. maandelijkse) stortingen. Zo kan u moeiteloos aan pensioensparen doen.

Een potentieel extra kapitaal...

Een potentieel extra kapitaal...

Star Fund is een gemengd beleggingsfonds (aandelen, obligaties, liquide middelen). Het gaat dus om een belegging op lange termijn. De belegger geniet van de voordelen van het actieve beheer van het fonds. Periodiek beleggen heeft als positief effect dat de prestatie van het fonds op lange termijn wordt gladgestreken. Maar u mag niet uit het oog verliezen dat er geen kapitaalbescherming is en dat het rendement in het verleden geen betrouwbare indicator is voor het toekomstige rendement.

Groot belastingvoordeel!

Groot belastingvoordeel!

Iedereen kent de pensioenproblematiek. Afgaand op de bevolkingsevolutie is er geen garantie dat de pensioenen in de toekomst betaalbaar zullen blijven of voldoende hoog zullen zijn om uw levensstandaard aan te houden. Daarom wil de staat u aanmoedigen om een aanvullend kapitaal op te bouwen via een fiscale aftrek van 30% (met een jaarlijks maximum van 990 euro voor 2021) - een fiscale aftrek van 25% (met een jaarlijks maximum van 1.270 euro voor 2021) - op het kapitaal dat u in het pensioenspaarfonds belegt. Dat is het grootste voordeel van dit type belegging.

Opmerking:
- Rekening houdend met dit fiscale geschenk wordt op uw 60 jaar (of wanneer u met pensioen gaat) automatisch 8% belasting geïnd. Na die automatische belasting kan u nog vier jaar verder beleggen in het fonds met behoud van het belastingvoordeel en zonder nog belastingen te moeten betalen.
- U moet 10 jaar wachten om een einde te maken aan uw pensioensparen. U kan het vervroegd beëindigen, maar dat is fiscaal zeer ongunstig.

Risico’s

... maar u moet ook rekening houden met ...

Marktrisico - Hoog

Marktrisico - Hoog

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: het fonds belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Kredietrisico - Gemiddeld

Kredietrisico - Gemiddeld

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico - Laag

Liquiditeitsrisico - Laag

Het liquiditeitsrisico van het fonds is laag. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is, waardoor de terugbetaling van uw belegging in het fonds in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico - Gemiddeld

Wisselkoersrisico - Gemiddeld

Het wisselkoersrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het fonds belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het fonds.

Rendementsrisico - Hoog

Rendementsrisico - Hoog

Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het  rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.

Inflatierisico - Gemiddeld

Inflatierisico - Gemiddeld

De inflatie vermindert de reële waarde van de activa in portefeuille van de instellingen voor collectieve belegging; de nominale waarde verandert niet.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit fonds. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit fonds is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com.
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.ing.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De financiële dienst in België wordt verzorgd door ING België nv en Belfius Bank nv.

Documenten

Hier vindt u een hele reeks documenten waarin u zo veel mogelijk informatie en details krijgt over Star Fund.

Nog vragen?

Neem contact op met onze distributeur: