Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Star Fund is bedoeld:

- voor Belgische inwoners,
- onderworpen aan de personenbelasting in België,
- tussen de 18 en 64 jaar oud op 31 december van het inschrijvingsjaar.

Via het pensioensparen (derde pijler) vult u uw wettelijk pensioen aan met een kapitaal dat u in uw eigen tempo opbouwt. U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen. Ieder jaar kan u beslissen om een bedrag van maximaal 940 euro (bedrag voor 2017) te beleggen. Er is geen gewaarborgd rendement. U geniet een jaarlijkse belastingvermindering van 30%.

Video - Hoe ziet jouw later eruit?

Strategie

Strategie

Star Fund streeft naar een waardestijging van het kapitaal op lange termijn. De bij wet voorgeschreven beleggingsnormen leggeneen evenwichtige spreiding van de activa op. Tot 64 jaar heeft de Belgische belastingplichtige de mogelijkheid om elk jaar tegen fiscaal voordelige voorwaarden een bedrag te beleggen (momenteel maximaal 940€) in dit pensioenspaarfonds.

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

35,00% Obligaties
60,00% Aandelen
5,00% Liquide middelen

Huidige activa-allocatie

30,72% Obligaties
64,57% Aandelen
4,71% Liquide middelen

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 30/06/2018

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De gegevens uit het verleden, zoals ze worden gebruikt om de indicator te berekenen, zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel. De classificatie van het fonds kan met de tijd evolueren. De laagste categorie is geen synoniem van een risicoloze belegging. U vindt het voorbije en actuele rendement terug in de KIID, in de rubriek 'Documenten'.
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/05/2018

Meer informatie over de ratings op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener.
NIW - netto-inventariswaarde
188,31 EUR
18/07/2018
BE0026510298
Eerste NIW 24,79 EUR 19/02/1987
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings- of afkooporders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 21/12/2005      Einde 18/07/2018
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/06/2018

4,2% 6,7% 3,0% 0,8%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen.
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,16% per jaar waarvan 0,90% beheerskosten per jaar

Instapkosten: max. 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarkosten

Fiscaliteit:

Belastingvermindering

  • Een belegging in dit fonds1 geeft recht op een belastingvermindering voor het pensioensparen volgens de voorwaarden van het WIB 92, zoals hierna beschreven, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale regelgeving. De belegger in dit fonds die een rijksinwoner is (of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting, kan voor de belastingvermindering in aanmerking komen. De belegger moet minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn in het jaar van de rekeningopening. De rekening moet bovendien een minimale looptijd van tien jaar hebben.
  • Het bedrag dat voor die belastingvermindering in aanmerking komt, is beperkt tot een maximaal aankoopbedrag per belastingplichtige. Dat bedrag kan bij Koninklijk Besluit verhoogd worden. Het is mogelijk om de bedragen volgens de wettelijke bepalingen te indexeren.
  • De belastingvermindering wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van 30%, te vermeerderen met de gemeentebelasting.
  • Van 2015 tot 2019 is er jaarlijks een vervroegde inning van 1% op de eindbelasting. De vervroegde inning wordt berekend op het spaargeld dat op 31 december 2014 opgebouwd is.

Terugbetaling van het kapitaal

De toe te passen aanslagvoet hangt af van het ogenblik en de voorwaarden voor de terugbetaling van het kapitaal dat de belegger via zijn stortingen in het fonds opbouwde in het kader van het pensioensparen (voor meer info over de aanslagvoet raadpleeg het prospectus, dat beschikbaar is in de rubriek 'Documenten').

Wat is de belastinggrondslag?

Voor de stortingen vanaf 1 januari 1992 is het belastbare inkomen voor de belegger in het fonds gelijk aan de nettostortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitair tarief van 4,75%, ongeacht het werkelijke rendement. De stortingen vóór 1 januari 1992 worden tegen een tarief van 6,25% gekapitaliseerd.

Heffing op de rentebetalingen

  • Volgens het beleggingsbeleid van het fonds is het mogelijk dat het fonds rechtstreeks en/of onrechtstreeks meer dan 25% van zijn tegoeden belegt in instrumenten die aanleiding geven tot rentebetalingen zoals beoogd in de Europese Richtlijn 2003/48/EG. De belegger natuurlijke persoon die onderworpen is aan de personenbelasting in België en die handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen is bijgevolg onderworpen aan roerende voorheffing (30%) bij de afkoop (of vereffening) van zijn deelbewijzen. Momenteel moet dit fonds niet worden beschouwd als aanleiding gevend tot rentebetalingen in de zin van de Europese richtlijn 2003/48/EG. Een dergelijke roerende voorheffing moet bijgevolg niet betaald worden.
  • We willen erop wijzen dat er wijzigingen kunnen komen in het belastingstelsel dat op het fonds van toepassing is. Naargelang de effectieve beleggingen in het kader van het beschreven beleggingsbeleid van het fonds kunnen voormelde drempels al dan niet overschreden worden. We raden de beleggers dan ook aan om hun eigen adviseur te raadplegen voor de eventuele fiscale impact van een belegging in het fonds.
1 Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk pensioenspaarfonds.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.
In uw eigen tempo...

In uw eigen tempo...

Elk jaar legt de staat een maximaal aftrekbaar bedrag vast (940 euro voor 2017). U beslist dan zelf hoeveel en hoe vaak u wilt beleggen. U kan kiezen tussen een eenmalige jaarlijkse belegging of verschillende (bv. maandelijkse) stortingen. Zo kan u moeiteloos aan pensioensparen doen.

Een potentieel extra kapitaal...

Een potentieel extra kapitaal...

Star Fund is een gemengd beleggingsfonds (aandelen, obligaties, liquide middelen). Het gaat dus om een belegging op lange termijn. De belegger geniet van de voordelen van het actieve beheer van het fonds. Periodiek beleggen heeft als positief effect dat de prestatie van het fonds op lange termijn wordt gladgestreken. Maar u mag niet uit het oog verliezen dat er geen kapitaalbescherming is en dat het rendement in het verleden geen betrouwbare indicator is voor het toekomstige rendement.

Groot belastingvoordeel!

Groot belastingvoordeel!

Iedereen kent de pensioenproblematiek. Afgaand op de bevolkingsevolutie is er geen garantie dat de pensioenen in de toekomst betaalbaar zullen blijven of voldoende hoog zullen zijn om uw levensstandaard aan te houden. Daarom wil de staat u aanmoedigen om een aanvullend kapitaal op te bouwen via een fiscale aftrek van 30% (met een jaarlijks maximum van 940 euro voor 2017) op het kapitaal dat u in het pensioenspaarfonds belegt. Dat is het grootste voordeel van dit type belegging.

Opmerking:
- Rekening houdend met dit fiscale geschenk wordt op uw 60 jaar (of wanneer u met pensioen gaat) automatisch 8% belasting geïnd. Na die automatische belasting kan u nog vier jaar verder beleggen in het fonds met behoud van het belastingvoordeel en zonder nog belastingen te moeten betalen.
- U moet 10 jaar wachten om een einde te maken aan uw pensioensparen. U kan het vervroegd beëindigen, maar dat is fiscaal zeer ongunstig.

Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: het fonds belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het fonds is laag. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is, waardoor de terugbetaling van uw belegging in het fonds in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico:

Wisselkoersrisico:

Het wisselkoersrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Het fonds belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het fonds.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit fonds. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit fonds is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com.
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.ing.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De financiële dienst in België wordt verzorgd door ING België nv en Belfius Bank nv.

Nog vragen?

Neem contact op met onze distributeur: